KONTAKTIRAJTE NAS:  385 91 58 12 559

Provedeni postupci nabave

R.BR.

PREDMET/ NAZIV NABAVE

NARUČITELJ

1.

Rekonstrukcija prometnih površina i ulica

Općina Janjina

2.

Izvođenje radova na rekonstrukciji Centra za posjetitelje u Putnikovićima

Općina Ston

3.

Sanacija Napoleonskog puta kroz Pelješac – Etapa 1 - Dionica: Ston – Gornje Selo u sklopu projekta „Povijest na zrnu soli“

Općina Ston

4.

Osmišljavanje i postavljanje predstava u sklopu projekta „Povijest na zrnu soli“

Općina Ston

5.

Roba za opremanje prostorija u tvrđavi Veliki Kaštio u sklopu projekta „Povijest na zrnu soli“

Općina Ston

6.

Nabava robe za potrebe projekta „Povijest na zrnu soli“ Grupe: GRUPA 1: Montažne pozornice za potrebe održavanja kulturnih i društvenih događanja, GRUPA 2: Rasvjeta i razglas za montažne pozornice

Općina Ston

7.

Štandovi za degustaciju i prodaju proizvoda u sklopu projekta „Povijest na zrnu soli“

Općina Ston

8.

Nabava robe za potrebe projekta „Povijest na zrnu soli“Grupe: GRUPA 1: Led ekran, GRUPA 2: Interaktivni zaslon na dodir s dostupnim sadržajem, GRUPA 3: Interaktivni totemi s dostupnim sadržajem, GRUPA 4: Audio vodiči s dostupnim sadržajem, GRUPA 5: Brojači posjetitelja, GRUPA 6: Projektori i platna za projektore

Općina Ston

9

Mjerni uređaj za koncentraciju peludi u zraku s rezultatima u realnom vremenu u sklopu projekta „Real for all“

Grad Osijek

10.

Nabava higijenskih potrepština u sklopu projekta „Nisi sam“

Općina Ston

11.

Rekonstrukcija rive u naselju Sreser

Općina Janjina

12.

Rekonstrukcija zgrade kulturno - društvene namjene u Sparagovićima

Općina Ston

13.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Ston

Općina Ston

14.

Geo-arheološko i povijesno istraživanje lukobrana Kaše u kontekstu dubrovačkog Porta)

Dubrovačka razvojna agencija – DURA d.o.o.

15.

Zamjena postojećeg tehničkog sustava grijanja i hlađenja u Kneževom dvoru u staroj gradskoj jezgri u Dubrovniku u sklopu projekta „Seadrion“

Dubrovačka razvojna agencija – DURA d.o.o.

16.

Zamjena sportskog poda sportske dvorane Borovo Naselje

Sportski objekti Vukovar

17.

Izgradnja objekta Centar za razvoj i edukaciju

Općina Poličnik

18.

Nabava laboratorijske i tehničke opreme te ICT opreme namještaja u sklopu projekta „Centar za razvoj i edukaciju“, GRUPE: Grupa 1: Stakleno i plastično laboratorijsko suđe, Grupa 2: Oprema za tekućinsku kromatografiju i sprektrofotometriju, Grupa 3: Oprema za kemijski i mikrobiološki laboratorij,Grupa 4: Stolovi za dvoranu za senzoriku, Grupa 5: Oprema za punionicu meda i obradu voska, Grupa 6: ICT oprema i namještaj multimedijalne dvorane, praktikuma i izložbenog prostora/knjižnice, Grupa 7: Knjige

Općina Poličnik

19.

Usluga nadzora gradnje, grupe, Grupa 1: Projektantski nadzor, Grupa 2: Stručni nadzor nad izgradnjom

Općina Poličnik

20.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju u prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Grad Vukovar

Domagoj Centner

21.

Usluga izrade komunikacijskih alata i upravljanje komunikacijskim aktivnostima radi provedbe informiranja javnosti i vidljivosti u sklopu projekta „Chestnut“

Dubrovačka razvojna agencija – DURA d.o.o.

22.

Električki bicikli sa stalcima za parkiranje električnih bicikala s punjenjem u sklopu projekta „Chestnut“

Dubrovačka razvojna agencija – DURA d.o.o.

23.

Roba za mjerenje kvalitete zraka u odgojno obrazovnim ustanovama na području grada Dubrovnika u sklopu projekta „Pametni Grad“

Dubrovačka razvojna agencija – DURA d.o.o.

24.

Usluga istraživanja trendova i kretanja posjetitelja u sklopu projekta „HERIT DATA“

Dubrovačka razvojna agencija – DURA d.o.o.

25.

Usluga osmišljavanja i provedbe marketinške kampanje usmjerene prema građanima i građankama Grada Dubrovnika na projektu participativnog budžetiranja

Dubrovačka razvojna agencija – DURA d.o.o.

26.

Usluga pripreme promotivnih alata za gastro izložbu u sklopu projekta „Slowfood“

Dubrovačka razvojna agencija – DURA d.o.o.

27.

Opskrba prirodnim plinom 2019

Sportski objekti Vukovar

28.

Opskrba prirodnim plinom 2020

Sportski objekti Vukovar

29.

Opskrba električnom energijom

Sportski objekti Vukovar

30.

Energetska obnova zgrade osnovne škole Nikole Tesle Gračac

Zadarska županija

31.

Radovi na izgradnji dječjeg vrtića i jaslica

Općina Lumbarda

32.

Nabava i uspostava opreme za uspostavu videonadzora za zaštitu od požara u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

33.

Usluga izrade izvješća za područja NATURA 2000 „ECOSS“, GRUPE: Grupa 1:  Usluga izrade izvješća o ekološkom monitoringu, strategijama zaštite i pitanjima upravljanja u morskim područjima ekološke mreže Natura 2000, Grupa 2: Usluga izrade izvješća o uslugama ekosustava za područje ekološke mreže Malostonski zaljev, Grupa 3: Usluga izrade pregleda dostupnog znanja o ciljnim vrstama u Natura 2000 područjima, Grupa 4: Usluga izrade pregleda dostupnog znanja o ključnim ekološkim procesima u područjima ekološke mreže Natura 2000 u sklopu projekta „ECOSS“

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

34.

Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care, GRUPE: Grupa 1: Usluga izrade Adaptacijskog plana, Grupa 2: Usluga izrade izvješća kartiranja prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Delte Neretve, Grupa 3: Usluga osmišljavanja participativnog procesa te izrade Preliminarnog dokumenta za raspravu na radionicama s dionicima i organizacije tri jednodnevne radionice za dionike, Grupa 4: Organizacija završnog info dana u svrhu promocije i informiranja dionika o rezultatima projekta CHANGE WE CARE

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

35.

Rekonstrukcija dječjeg vrtića i uređenje dječjeg igrališta u Puntikovićima

Dječji vrtić Ston

36.

Opremanje dječjeg vrtića u Puntikovićima, GRUPE: Grupa 1: Unutrašnje opremanje dječjeg vrtića, Grupa 2: Vanjsko opremanje dječjeg igrališta

Dječji vrtić Ston

37.

Radovi na izgradnji vatrogasnog doma i spremišta Putniković

Dobrovoljno vatrogasno društvo Putniković

38.

Opremanje vatrogasnog doma i spremišta Puntiković, GRUPE: Grupa 1: Unutarnje opremanje vatrogasnog doma, Grupa 2: Informatička oprema, Grupa 3: Set alata za radionicu, Grupa 4: Agregat i perač

Dobrovoljno vatrogasno društvo Putniković

39.

Nabava sportske opreme u sklopu projekta „Sportom kroz život“, grupe: GRUPA 1: Nabava opreme za ciljanu skupinu, GRUPA 2: Nabava opreme za vodeni program, GRUPA 3: Nabava opreme za suhi program

Sportski objekti Vukovar

40.

Energetska obnova zgrade kulturno-društvene namjene Hodilje

Općina Ston

41.

Priprema dokumentacije o nabavi i upravljanje projektom „Modernizacija tramvajske infrastrukture na području Grada Osijeka“ u sklopu projekta je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. godine referentne oznake KK.07.4.2.06.0001

Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

 42.

Opremanje pratećeg objekta Memorijalnog spomen-obilježja Domovinskog rata Vodotoranj Vukovar, Grupe, GRUPA 1: Projektirana oprema, GRUPA 2: Tipska i dodatna oprema, GRUPA 3: Oprema za informacijsku signalizaciju, GRUPA 4: Tehnološko opremanje točionika

 

Grad Vukovar

 43.

Usluga istraživanja emisija i apsorpcije stakleničkih plinova i uspostava volonterskog tržišta ugljičnog dioksida na poljoprivrednim zemljištima u sklopu projekta “GREEN ECONOMY AND CO2 – GECO2”

 

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije

44.

Stručni nadzor nad izgradnjom zgrade uredsko proizvodno distributivnog centra (Projekt je sufinanciran kroz natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP“, referentna oznaka: KK.03.2.1.05)

Salvus d.o.o.

45.

Roba za opremanje poslovnog objekta (multimedijska oprema, sustav videonadzora, protuprovalni sustav, sustav kontrole prolaza i evidencije radnog vremena (Projekt je sufinanciran kroz natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP“, referentna oznaka: KK.03.2.1.05)

Salvus d.o.o.

46.

Nabava strojeva i kontrolne vage, grupe: Grupa1: Stroj za etiketiranje i stroj za kartoniranje, Grupa 2: Kontrolna vaga 

(Projekt je sufinanciran kroz natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP“, referentna oznaka: KK.03.2.1.05)

Salvus d.o.o.

47.

Izgradnja objekta  - Zgrada uredsko proizvodno distributivnog centra za potrebe projekta „Salvus – Zdrava rješenja za rast i razvoj konkurentnosti (Projekt je sufinanciran kroz natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP“, referentna oznaka: KK.03.2.1.05)

Salvus d.o.o.

48.

Poslovni informacijski sustav (ERP sustav) sa specijaliziranim sustavom za upravljanje skladišnim poslovanjem (WMS sustav) i dodatnom opremom (Projekt je sufinanciran kroz natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP“, referentna oznaka: KK.03.2.1.05)

Salvus d.o.o.