EU financiranje

Priprema i provedba postupaka nabava u sklopu projekata financiranih iz EU sredstava

Usluga uključuje pripremu i provedbu postupaka nabave u sklopu projektata financiranih iz EU sredstava u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske te u skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi i to:

 • Analizu tržišta
 • Prethodno savjetovanje
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Suradnja s Naručiteljem tijekom pripreme svih dijelova dokumentacije o nabavi i njihovo usklađivanje sa zahtjevima Pravilnika o financijskim korekcijama i uklanjanju mogućih grešaka
 • Podrška Naručitelju prilikom izrade tehničkih specifikacija u postupcima nabave
 • Objavu dokumentacije o nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske/ili na stranici strukturni fondovi.hr
 • Pripremu Odgovora i pojašanjenja dokuemntacije o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda
 • Otvaranje ponuda
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izradu zahtjeva za pojašnjenjem ponuda tijekom pregleda i ocjene ponuda
 • Izradu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Izradu odluke o odabiru/ili poništenju postupka
 • Pripemu odgovora za naručitelja na evenutalne žalbene navode
 • Kontinuirana komunikacija s Naručiteljem i, ako je potrebno, prema nadležnim tijelima, sve u dogovoru s Naručiteljem
 • Nazočnost tijekom kontrola koje provode ili mogu provoditi nadležna tijela, ukoliko je potrebno i u dogovoru s Naručiteljem
 • Arhiviranje projektne dokumentacije vezane uz postupke nabave

Kontaktirajte nas

bonitet

Adresa

Hrvatska —
Vijenac Petrove Gore 9
31000, Osijek