Javna nabava

Člankom 3. točka 18. ZJN 2016, propisano je sljedeće:

Pomoćne aktivnosti nabave su aktivnosti koje obuhvaćaju pružanje podrške aktivnostima nabave, pogotovo u obliku:

a. tehničke infrastrukture koja naručiteljima omogućuje dodjelu ugovora o javnoj nabavi ili sklapanje okvirnih sporazuma za radove, robu ili usluge, ili

b. savjeta o pripremi ili provođenju postupaka javne nabave, ili

c. pripreme i upravljanja postupcima javne nabave u ime i za račun određenog naručitelja

Sukladno navedenom, usluga uključuje:

  • Izradu Plana nabave u skladu s financijskim planom određenog Naručitelja
  • Objavu Plana nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
  • Izmjene/dopune Plana nabave u skladu sa zahtjevima i potrebama određenog Naručitelja
  • Pripremu i provedbu postupaka nabave (jednostavne nabave i otvoreni postupci) u skladu s Planom nabave (priprema odluke o početku postupka, priprema izjava o sukobu interesa, analiza tržišta, prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, ukoliko je primjenjivo), pripremu dokumentacije o nabavi, objavu dokumentacije o nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske/na stranicama Naručitelja – ovisno o vrsti postupka, pripremu odgovora i pojašanjenja dokumentacije o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda, otvaranje ponuda, pregled i ocjenu ponuda, izradu zahtjeva za pojašnjenjem ponuda tijekom pregleda i ocjene ponuda, izradu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, izradu odluke o odabiru/ili poništenju postupka, pripemu odgovora za naručitelja na evenutalne žalbene navode
  • Objavu registra ugovora
  • Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora
  • Izradu internih akata i uputa iz područja javne nabave

Kontaktirajte nas

bonitet

Adresa

Hrvatska —
Vijenac Petrove Gore 9
31000, Osijek