Priprema dokumentacije

Priprema ponudbene dokumentacije

Usluga uključuje:

  • Pregled dokumentacije o nabavi
  • Ispunjavanje obrasca Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi u skladu s uvjetima i zahtjevima dokumentacije o nabavi
  • Pregled ažuriranih popratnih dokumenata
  • Uvid u pristigle ponude
  • Savjetovanje ponuditelja o mogućnosti upućivanja žalbenih navoda na Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju u okvirima Zakona o javnoj nabavi

Napomena: Ukoliko tvrtka Andiva j.d.o.o. sudjeluje u pripremi i provedbi određenog postupka nabave u ime i za račun određenog Naručitelja, tvrtka za taj predmet nabave ne pruža usluge pripreme ponude.

Kontaktirajte nas

bonitet

Adresa

Hrvatska —
Vijenac Petrove Gore 9
31000, Osijek